Privatumo politika

Ši Privatumo politika kalba apie Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo, juridinio asmens kodas 305261384, tvarkomus asmens duomenis. Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondas yra „Noewe“ įmonių grupės dalis.

Ši Politika yra skirta visiems asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, naudojasi arbe ketina naudotis mūsų svetaine, dalyvauti aukcionuose, teikti paramą, taip pat netiesiogiai susijusiems asmenims (pavyzdžiui, įmonės atstovams arba kitiems darbuotojams), asmenims, kurie turi bet kokių sutartinių santykių su mumis, arba jų asmens duomenys tapo žinomi mums (toliau Jūs).

Mūsų tikslas – užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Įgyvendindami šį tikslą mes nuosekliai laikomės Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Pagrindiniai teisės aktai, kuriuose įtvirtintos taisyklės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu yra nacionaliniai teisės aktai bei Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas (2016/679) (toliau – BDAR). BDAR yra taikomas su Europos Sąjungos piliečiais (fiziniais asmenimis) susijusių asmens duomenų tvarkymui, kurį verslo ar kitos ne asmeninės veiklos tikslais atlieka fizinis asmuo, įmonė ar kita organizacija. Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „ Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, ar kuria galima pagrįstai pasinaudoti nustatant Jūsų – kaip vieno iš aukščiau paminėtų asmenų – tapatybę (toliau – Asmens duomenys).

Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip mes tvarkome Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose dokumentuose.

Mes užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir ėmėmės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais mes imamės reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi mūsų nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalaujame įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones. Užtikriname, jog dedame visas pastangas siekdami užtikrinti Jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

Jūsų Asmens duomenų valdytoja yra ta „Noewe“ UAB įmonė, kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių.

POLITIKOS TIKSLAI

Politikoje mes aprašome kaip tvarkome asmens duomenis bendradarbiaudami su Jumis, naujienlaiškių ir rinkodaros informacijos siuntimu, įdarbinimo procesais, slapukais, kurie naudojami mūsų svetainėje bei visais mūsų teisiniais įsipareigojimais, kuriuos mums nustato BDAR, bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai (įskaitant įsipareigojimus, susijusius su kovos su pinigų plovimo prevencijos procesais).

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio mes tvarkome skirtingų kategorijų asmens duomenis. Kiekvienu atveju užtikriname, jog tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini. Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos, įskaitant bet neapsiribojant, yra:

Tapatybės nustatymo duomenys: kaip antai vardas, pavardė, antras vardas, vardo trumpinys, gimimo data, asmens kodas.

Kontaktiniai duomenys: adresas (korespondencijos/gyvenamasis), telefono numeris, el. pašto adresas;

Profesiniai duomenys: duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Duomenys susiję apie ryšius su juridiniais asmenimis: duomenys, kuriuos pateikiate Jūs arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais.

Duomenys susiję su Jūsų dalyvavimu mūsų renginiuose: pareigos, darbovietė.

Duomenys apie autorius ir jų autorinius darbus: kūrinio pavadinimas, autorius.

Priklausomai nuo Jūsų ir mūsų santykių pobūdžio, mes galime tvarkyti ir kitus Jūsų asmens duomenis.

Mes esame atsakingi už Jūsų duomenų atitikimą realiai situacijai, todėl būsime dėkingi jeigu pasikeitus bet kokiems Jūsų asmens duomenims mus informuosite ir padėsite įvykdyti šią pareigą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

Mes naudojame Jūsų pateiktą informaciją siųsdami Jums žinias apie naujausius įvykius, teikiamas paslaugas, taip pat informaciją apie bet kokius numatomus renginius, kurie gali Jus sudominti, įskaitant seminarus, aukcionus bei kt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų naudojimą rinkodaros tikslais, galite rasti Rinkodaros privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti čia.

Mes savo interneto svetainėse naudojame slapukus (angl. cookies).

Mes naudosime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką. Jūsų pateiktus duomenis saugosime tol, kol vyks įdarbinimo procesas arba ilgesnį laikotarpį tik gavę Jūsų sutikimą saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą mūsų potencialių darbuotojų duomenų bazėje.

Mes renkame informaciją, reikalingą mums vykdant veiklą, sutarčių pasirašymui ar pradedant bet kokius dalykiniu santykius su Jumis. Toks Asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad mes galėtume vykdyti įsipareigojimus Jums. Tam tikrais atvejais, mes galime Jūsų duomenis gauti ir iš kitų šaltinių.

DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Sutartis. Mūsų ir Jūsų sudaryta sutartis, kuri suteikia pagrindą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis;

Sutikimas. Jūsų duotas sutikimas, kuriuo Jūs suteikėte teisę mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikime nurodytais tikslais ir tik jais;

Teisėtas interesas. Tam tikrais atvejais tam, kad galėtume atlikti savo veikloje kylančias užduotis mes duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu. Prieš pradėdami tvarkyti Asmens duomenis šiuo pagrindu ir juos tvarkant, mes įsitikiname, jog teisėti interesai nedaro didelio poveikio tų žmonių teisėms ir laisvėms.

Teisinė prievolė. Šią prievolę mums nustato Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, pavyzdžiui, Įstatymas.

Dažniausiai Jūsų asmens duomenys mes gauname iš Jūsų, pačių duomenų subjektų, tačiau tam tikrais atvejais mes asmens duomenis galime gauti ir iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, asmens duomenis mums pateikia atstovas, kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurioje nurodyti atstovų duomenys, bei kitais atvejais.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

„Noewe“ UAB  įmonės (administravimo bei rinkodaros tikslais);

Partneriai su kuriais bendradarbiaujame;

Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

Finansų įstaigos, trečiosios šalys (pavyzdžiui, bankai), Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; mūsų įgalioti duomenų tvarkytojai, Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

Kiti asmenys, kurie teikia paslaugas mums, tokie kaip IT priežiūros bendrovės, ryšio bei pašto paslaugų teikėjai, trečiosios šalys, kurių paslaugomis naudojamės tam, jog užtikrintume sutarties vykdymą su Jumis ar vykdant administracines funkcijas.

Visi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, privalo laikytis mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis, kurias esame sudarę su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais ir privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi už tokių garantijų nevykdymą. Visi paslaugų teikėjai privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones ir užtikrinti ne mažesnį duomenų apsaugos lygį nei užtikriname mes.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, kai asmens duomenys gali būti saugomi naudojantis duomenų saugojimo sprendimais, kurių serveriai yra už Europos ekonominės erdvės ribų arba Jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Teisė susipažinti.  Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

Teisė ištaisyti. Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti. Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.

Teisė ištrinti. Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo. Tam tikrais atvejais, esant įstatyminiam reguliavimui, kai atitinkamos jurisdikcijos teisės aktai draudžia mums ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis, mes tokios pareigos, net ir jums prašant, įvykdyti negalėsime, tačiau informuosime jus apie mums taikomas prievoles.

Teisė perkelti duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.

Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus. Jūs bet kada galite atsisakyti mūsų siunčiamų pranešimų, kuriais siunčiame Jums informaciją apie mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

Jeigu esate susirūpinę dėl galimo privatumo teisės pažeidimo arba kito teisės akto pažeidimo susisiekite su mumis el. paštu info@jkparama.lt arba bet kuriuo iš mūsų darbuotojų. Atsakingas asmuo išnagrinės perduos Jūsų skundą atsakingam darbuotojui ir pateiks informaciją apie tolimesnį skundo nagrinėjimą.

Jeigu esate nepatenkintas skundo išnagrinėjimu, turite teisę skundą teikti Valstybinei duomenų apsaugos institucijai. Taip pat turite teisę kreiptis į teismą. Informacija apie instituciją, atsakingą už teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, laikymąsi:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Žygimantų g. 11-6a, 011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
El.paštas: ada@ada.lt 

KUR GAUTI INFORMACIJĄ

Jūs turi teisę kreiptis į mus siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šioje Politikoje ir interneto svetainėje, taip pat su mumis galite susisiekti el. paštu info@jkparama.lt.

POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama ar atnaujinama. Naujausia jos versija visada bus skelbiama mūsų interneto svetainėse, todėl kviečiame laikas nuo laiko pasitikrinti ar esate susipažinę su naujausia jos versija.

SOCIALINIAI TINKLAI IR KITOS INTERNETO SVETAINĖS

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like/patinka“ ir „Follow/sekti“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Šiuo metu mes turime paskyras Facebook socialiniame tinkle.

Mes galime būti susieti su trečiosios šalies svetainėmis; nuorodos gali būti į ir iš tokių svetainių. Mes neperžiūrėjom, neturim įtakos ir nesame atsakingi už svetainių, kurios ar su kuriomis galime būti susieti, turinį bei privatumo apsaugos praktikas. Mes neremiame trečiųjų šalių svetainių bei negalime suteikti jokios garantijos dėl jose skelbiamos informacijos, programinės įrangos arba kitų produktų ar medžiagos, kurias galite ten rasti bei rezultatų, gautų tai naudojant.

SLAPUKAI

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

Mūsų svetainėje naudojama „Google Analytics“ paslauga, kurią teikia „Google“, Inc. (toliau – „Google“). Tai reiškia, kad slapuko surenkama informacija apie Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. „Google“ naudoja šią informaciją norėdama įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, rengdama interneto svetainių operatoriams skirtas ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikdama kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalaujama pagal įstatymus, arba tiek, kiek trečiosios šalys apdoroja šiuos duomenis „Google“ vardu. „Google“ niekada nesusies Jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Jūs galite atsisakyti įdiegti slapukus, pasirinkdami atitinkamas nuostatas savo naršyklėje; tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate, kad „Google“ apdorotų susijusius su jumis duomenis pirmiau minėtu būdu ir apibūdintais tikslai.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, sužinosite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ slapukus rasite spustelėję šią nuorodą:(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, kurį „Google“ siūlo pagrindinėms naršyklėms:(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).