JUOZO KAVALIAUSKO ATMINIMO PARAMOS FONDO MENO KŪRINIŲ AUKCIONO, VYKSTANČIO 2022-10-14, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

2022-10-06, Vilnius

Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo, juridinio asmens kodas 305261384, registruotas buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, organizuojamo Meno kūrinių Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklės (toliau – Aukciono taisyklės) yra patvirtintos Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo direktorės 2022-10-06 dienos įsakymu „Dėl Meno kūrinių aukciono, vykstančio 2022-10-07, organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Šios Aukciono taisyklės nustato pagrindinius Meno kūrinių aukciono organizavimo ir vykdymo principus, Aukciono vykdymo tvarką bei reikalavimus, taikomus Aukcione dalyvaujantiems asmenims, įskaitant Aukciono rezultatų paskelbimo, kūrinio ar kūrinių įsigijimo, šių asmenų teises ir pareigas bei atsakomybę dalyvaujant skelbiamame Aukcione.

Šios Aukciono taisyklės yra privalomos visiems Aukciono dalyviams. Užsiregistravęs dalyvauti Aukcione, Aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo neturi.

1. Sąvokos

1.1. Aukcionas – Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo organizuojamas ir vykdomas meno kūrinių (toliau – Kūriniai) aukcionas, kai 1.9 punkte aprašomi Kūriniai siūlomi įsigyti asmenims renginio metu, o Kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo Aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už Kūrinius ir/ar Kūrinį didžiausią kainą (toliau – Pirkėjas) ir kuris įvykdo Kūrinio įsigijimo procedūras.

1.2. Aukciono organizatorius – Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondas, juridinio asmens kodas 305261384, registruotas buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius Lietuva.

1.3. Aukciono administracija – už Aukciono organizavimą atsakingi asmenys.

1.4. Aukciono meno kūrinio ekspozicija – Kūrinių demonstravimas renginio metu.

1.5. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip Aukcione siūlomo Kūrinio ir/ar Kūrinių potencialus Pirkėjas.

1.6. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu.

1.7. Aukciono laimėtojas – Asmuo, pasiūlęs didžiausią kainą iki Aukciono pabaigos.

1.8. Aukciono objektai – menininko Viliaus Dringelio kūriniai (toliau – Kūrinys arba Kūriniai):

Kūrinys 1 – dekoratyvinis indas „Red Rose“, matmenys: aukštis – 30 cm, plotis – 45 cm, ilgis – 34 cm, medžiaga – aliuminis, spec. spalvotas lakas. Pradinė kaina – 700 EUR.

Kūrinys 2 – dekoratyvinis indas „With You“, matmenys: aukštis – 30 cm, plotis – 45 cm, ilgis – 34 cm, medžiaga – natūrali bronza. Pradinė kaina 1100 EUR.

Kūrinys 3 – Žvakidė „Vilnius Wastewater“, matmenys: aukštis – 167 cm, plotis – 50 cm, ilgis – 46 cm, medžiaga – aliuminis, lakas. Pradinė kaina 1900 EUR.

1.9. Dalyvio vardas – Aukciono dalyvio vardas.

1.10. Kūrinio sertifikatas – oficialus Pirkėjui pateikto Meno kūrinio dokumentas.

1.11. Pardavėjas – Aukciono organizatorius.

1.12. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant konkretaus Kūrinio pardavimą ir nurodyta šiose Taisyklėse.

1.13. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro šio asmens pasiūlyta didžiausia kaina.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Aukciono taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Aukcione, Aukciono dalyviams, Aukciono laimėtojams, Aukciono organizatoriui ir Pardavėjui.

2.2. Aukcione gali dalyvauti tik asmenys sulaukę 18 metų arba asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka įgijo visišką teisinį veiksnumą (emancipacija).

2.3. Šios Aukciono taisyklės, taikomos asmenims, dalyvaujantiems Aukcione ir ketinantiems įsigyti Kūrinį.

2.4. Aukciono dalyvio sutikimas su Aukciono taisyklėmis išreiškiamas patvirtinus savo dalyvavimą Aukcione ir pateikus statymą.

2.5. Dalyvauti Aukcionuose turi teisę visi Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai ir nuolatiniai gyventojai, Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniais asmenys, jų filialai ir atstovybės ir asmenų grupės, išskyrus asmenis, kuriems taikomos Europos Sąjungos, JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) ir kitų atitinkamų organizacijų paskelbtos sankcijos (valstybės nustatyti ribojimai).

2.6. Aukciono organizatorius turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Aukciono ir išimti Aukciono objektą iš Aukciono objektų sąrašo taip pat nenurodydamas priežasties, atsisakyti sudaryti pirkimo pardavimo sutartį su Aukciono laimėtoju.

2.7. Šios Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Lietuvos Respublikoje Aukciono taisyklių parengimo metu.

3. Nuosavybės patvirtinimas

3.1. Meno Pardavėjas, teikdamas Kūrinį (-ius) Aukcionui, patvirtina ir garantuoja, kad jis turi teisę jį parduoti, kad Kūrinys (-iai) neužstatytas (-i) ir neįkeistas (-i) tretiesiems asmenims, bei atsako už kūrinio duomenų teisingumą.

4. Aukciono paskelbimas ir vykdymas

4.1. Aukcionas vyks 2022-10-07, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius, ekspozicijos „Do octupuses dream about people?“ pristatymo ir Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo šventinio vakaro metu.

4.2. Aukciono dalyvis įgyja teisę dalyvauti Aukcione užsiregistravus renginio metu Aukciono vedėjo nurodytoje vietoje ir laiku arba pateikiant savo statymą Aukciono administratoriams, kuriuos bus galima rasti prie Kūrinių.

4.3. Aukciono objekto Pradinė pardavimo kaina – nurodyta 9. punkte. Statymai Aukciono metu vykdomi eurais. Aukciono metu Pradinė Kūrinio kaina didinama intervalais kas 50 (penkiasdešimties) eurų.

4.4. Aukcionas vyksta renginio metu dviem etapais:

(i) Aukciono dalyviai tam skirtu metu išreiškia savo statymą priėjus prie kūrinio atvaizdo ir pateikus savo statymą asmeniui priimančiam statymus – Aukciono administratoriui.

(ii) Aukciono vedėjui paskelbus Aukciono pabaigą paskelbiamas Aukciono laimėtojas, o jam nesutikus jo įvardinti, Aukciono laimėtojas informuojamas asmeniškai, o paskelbiama tik Galutinė pardavimo kaina.

4.5. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir Kūrinio pardavimo kaina (įskaičiavus visus mokesčius).

5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per su Aukciono organizatoriumi sutartą terminą įsigyja Kūrinį iš Pardavėjo.

5.2. Galutinė pardavimo kaina yra pervedama į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

5.3. Jeigu Aukcione dalyvauja Aukciono dalyvio atstovas (fizinio arba juridinio asmens), šis privalo pateikti įgaliojimą dalyvauti Aukcione. Jeigu įgaliojimo Aukciono dalyvio atstovas nepateikia, tokiu atveju laikoma, kad Aukciono dalyvio atstovas yra tikrasis Aukciono dalyvis (Pirkėjas) ir laimėjus Aukcioną šis įgyja pareigą atsiskaityti už Aukciono objektą ir priimti jį nuosavybėn.

5.4. Aukciono laimėtojui atsisakius įsigyti Kūrinį už Galutinę pardavimo kainą arba nesudarus sutarties per savaitę nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo dienos arba per kitą su Aukciono organizatoriumi susitartą terminą, Aukciono organizatorius savo pasirinkimu gali:

(i) Teisę įsigyti Kūrinį perleisti asmeniui pastačiusiam antrą didžiausią kainą po Aukciono laimėtojo ir t.t. ir/arba

(ii) Įpareigoti Aukciono laimėtoją sumokėti Pradinę kainą.

(iii) Aukciono organizatorius taip pat turi teisę pirma pasiūlyti Kūrinį 4. (i) punkte nustatyta tvarka, o kitiems dalyviams atsisakius įsigyti kūrinį už jų Aukcione nurodytą aukščiausią kainą, įpareigoti Aukciono laimėtoją sumokėti Pradinę kainą.

5.5. Aukciono rengėjas ir Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti kūrinį Aukciono laimėtojui netaikant jam nuostolių atlyginimo instituto ar kitų teisės gynimo priemonių.

5.6. Pirkimo taisyklės, nurodytos šiame punkte, gali būti pakeistos iš anksto informavus Aukciono laimėtoją.

5.7. Visos už Kūrinį gautos lėšos skiriamos Aukciono organizatoriui kaip parama jo įstatuose nustatytos veiklos vykdymui.

 6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

6.1. Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione parduotų Meno kūrinių perleidimo Pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Patvirtinta Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo direktorės 2022-10-06 dienos įsakymu „Dėl aukciono, vykstančio 2022-10-07, organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“