E-aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklės

Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo, juridinio asmens kodas 305261384, registruotas buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius Lietuva, organizuojamo E-Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklės (toliau – Aukciono taisyklės) yra patvirtintos Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo direktorės 2019-10-09 dienos įsakymu dėl E-Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.

Šios Aukciono taisyklės nustato pagrindinius meno kūrinių ir/ar literatūros Aukciono organizavimo ir vykdymo principus, Aukciono vykdymo tvarką bei reikalavimus, taikomus Aukcione dalyvaujantiems asmenims, įskaitant Aukciono rezultatų paskelbimo ir Pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymą su Pardavėju, šių asmenų teises ir pareigas bei atsakomybę dalyvaujant internetiniame puslapyje https://jkparama.lt/aukcionas/ viešai skelbiamame Aukcione (-uose).

Šios Aukciono taisyklės yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su E-Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo neturi.

Sąvokos

1.1. Aukcionas – Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo organizuojamas ir vykdomas viešas meno vertybių ir/arba literatūros kūrinių (toliau –Meno kūrinių) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi pirkti keliems asmenims per elektroninę platformą, o  Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo Aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – Pirkėjas).

1.2. Aukciono organizatorius/Pardavėjas – Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondas, juridinio asmens kodas 305261384, registruotas buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius Lietuva.

1.3. Aukciono administracija – už Aukciono organizavimą atsakingi asmenys.

1.4. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – Aukcionui pateiktų Meno kūrinių atvaizdų patalpinimas internetiniame tinklalapyje https://jkparama.lt/aukcionas/.

1.5. Aukciono dalyvis – asmuo, internetiniame tinklalapyje https://jkparama.lt/aukcionas/ užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip Aukcione siūlomų Meno kūrinių potencialus Pirkėjas.

1.6. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu.

1.7. Aukciono laimėtojas – Asmuo, pasiūlęs didžiausią kainą iki Aukciono pabaigos.

1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame pasibaigus Aukcionui fiksuojama kiekvieno Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir Pirkėjas.

1.9. Aukciono objektas – meno ar literatūros kūrinys parduodamas Aukcione.

1.10. Dalyvio vardas – Aukciono dalyvio vardas, kuris jam automatiniu būdu priskiriamas pateikus pirmąjį statymą internetiniame puslapyje https://jkparama.lt/aukcionas/.

1.11. Intervalas – aukcione parduodamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.

1.12. Aukciono objektų sąrašas – Aukcionui pateikiamų Meno kūrinių aprašymas, nurodant Meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus, pradinę kainą ar/arba kitus duomenis.

1.13. Kūrinio pasas – oficialus Aukcionui pateikto Meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys.

1.14. Meno kūrinys – Aukcionui pateiktas ir Aukciono dalyviams įsigyti siūlomas meno ar literatūros kūrinys ar objektas.

1.15. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant konkretaus Meno kūrinio pardavimą ir kuri nurodoma elektroninėje Aukciono platformoje.

1.16. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro pasiūlyta didžiausia kaina, plius pridėtinės vertės mokestis (PVM) (jei taikoma).

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Aukciono taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Aukcione, Aukciono dalyviams, Aukciono laimėtojams, Aukciono organizatoriui.

2.2. Aukcione gali dalyvauti tik asmenys sulaukę 18 metų arba asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka įgijo visišką teisinį veiksnumą (emancipacija).

2.3. Šios Aukciono taisyklės, su jomis sutikus Registruotam naudotojui, ketinančiam dalyvauti Aukcione ir įsigyti Aukciono objektą, tampa Aukciono organizatoriui ir Registruotam naudotojui/Aukciono dalyviui privalomu teisiniu dokumentu. Šios Aukciono taisyklės yra neatskiriama Privatumo taisyklių dalis.

2.4. Registruoto naudotojo/Aukciono dalyvio sutikimas su Aukciono taisyklėmis išreiškiamas susipažinus ir patvirtinant tokį sutikimą kiekvieno registravimosi į Aukcioną metu, pažymėjus varnelę langelyje prie patvirtinimo „Su E-Aukciono vykdymo ir organizavimo Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“ bei „Su Privatumo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“  (ar panašaus patvirtinimo, išreiškiančio Jūsų valią). Taisyklės pateikiamos internetiniame tinklalapyje www.jkparama.lt.

2.5. Dalyvauti Aukcionuose turi teisę visi Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai ir nuolatiniai gyventojai, Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniais asmenys, jų filialai ir atstovybės ir asmenų grupės.

2.6. Aukcionas turi teisę, nenurodydamas priežasties, išimti bet kurį Aukciono objektą iš aukciono kataloge paskelbto parduodamų Aukciono objektų sąrašo.

2.7. Šios Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Lietuvos Respublikoje Aukciono taisyklių parengimo metu.

Nuosavybės patvirtinimas

3.1. Meno kūrinio Savininkas, teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui, patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta nuosavybė, kad kūrinys (-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už kūrinio duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis pateikto kūrinio Savininkas.

Aukciono paskelbimas ir  vykdymas

4.1. Aukcionas vyksta interneto svetainėje nustatytu laiku. Aukciono organizatorius turi teisę, nenurodydamas priežasties, atšaukti aukciono renginį ar pakeisti jo laiką.

4.2. Aukciono objektų sąraše nurodomos pradinės Meno kūrinių pardavimo kainos. Galutinę pardavimo kainą, už laimėtą Meno kūrinį privalo sumokėti Aukciono laimėtojas.

4.3. Aukciono objektų sąraše yra aprašomas kiekvieno Kūrinio autorius, pavadinimas, sukūrimo metai ir/arba kita informacija reikalinga Kūrinio identifikacijai.

4.4. Pradinė Meno kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:

20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur.

4.5. Aukciono statymai vyksta Aukciono organizavimo elektroninėje platformoje https://jkparama.lt/aukcionas/.

4.6. Aukciono dalyvis įgyja teisę dalyvauti Aukcione užsiregistravęs Aukciono organizavimo elektroninėje platformoje, Aukciono dalyvio registracija patvirtinama tik pateikus visus Aukciono organizavimo elektroninėje platformoje prašomus duomenis bei sutikus su taisyklėmis kaip nurodyta šiose Aukciono taisyklėse.

4.7. Aukciono dalyviai, pasirenka Kūrinį paspausdami mygtuką „Bid now“, tuomet naujai atsidariusiame lange įrašo siūlomą kainą tam skirtoje vietoje prie užrašo „Bid Value“ atsižvelgdami į nurodomą Pradinę arba statymo kainą „Enter xxx or more“.  Statymo kaina užskaitoma kaip statymas tik paspaudus mygtuką „Place bid“ bei iššokusiame pranešime paspaudus mygtuką „OK“. Jeigu tuo pat metu kitas Aukciono dalyvis yra nurodęs tokią pat arba didesnę sumą, sistema informuoja, jog Aukciono dalyvis turi pasiūlyti didesnę kainą, tokiu atveju paspaudus mygtuką „OK“ leidžiama įrašyti didesnę sumą, kurią Aukciono dalyvis patvirtina taip, kaip nurodoma šiame punkte.

4.8. Informaciją apie savo bei kitų Aukciono dalyvių statymus sistema automatiškai išsiųs registruoto elektroninio pašto adresu (Jeigu informacija nebuvo gauta, tikėtina, jog jie buvo perkelti į direktoriją „spam“), visais atvejais visų Aukciono dalyvių statymai matomi Aukciono organizavimo elektroninėje platformoje nuorodoje „Total bids placed“, kurioje pateikiami šifruoti Dalyvių vardai.

4.9. Aukcionas baigiasi automatiškai Tinklapyje nurodytu laiku, o apie Aukciono laimėjimą Aukciono dalyvis bus informuojamas elektroninio pašto adresu bei su juo bus susisiekiama Aukciono organizatoriaus.

4.10. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir Kūrinio pardavimo kaina (neįskaitant PVM jeigu jis yra taikomas).

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo su Pardavėju sudaro pirkimo-pardavimo sutartį jeigu nesusitaria su Pardavėju kitaip.

5.2. Jeigu Aukciono dalyvis teikia prašymą išsiųsti kūrinį per kurjerius, visos su Kūrinio siuntimu ir Kūrinio draudimu susijusios išlaidos yra apmokamos Aukciono laimėtojo iš anksto. Kartu su Meno Kūriniu Aukciono laimėtojui pateikiamas Kūrinio pasas.

5.3. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Aukciono laimėtojui,  kai pinigai įskaitomi į Aukciono organizatoriaus banko sąskaitą. Banko pavedime būtina nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto Meno kūrinio pavadinimą arba išankstinės sąskaitos numerį.

5.4. Atsiimdamas Meno kūrinį, Pirkėjas privalo pasirašyti Pardavėjo pateiktame dokumente patvirtindamas Kūrinio atsiėmimą arba analogiškame kurjerio pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad Aukciono laimėtojas neturi jokių pretenzijų Pardavėjui.

5.5. Jei Aukciono laimėtojas atsisako sudaryti sutartį ar jos nesudaro per 5.1. p. nurodytą terminą arba per terminą, kuris buvo sutartas su Pardavėju, jis laikomas pažeidusiu šias Aukciono taisykles ir privalo sumokėti 15 proc. baudą nuo pasiūlytos didžiausios kainos, kuri laikoma padengianti minimalius Aukciono organizatoriaus nuostolius.

5.6. Jeigu Aukcione dalyvauja Aukciono dalyvio atstovas (fizinio arba juridinio asmens), sudarant Aukciono objekto pirkimo pardavimo sutartį šis privalo pateikti įgaliojimą dalyvauti Aukcione, tuo atveju jeigu pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma ne su Aukciono dalyviu, o su Aukciono dalyvio atstovu, įgaliojimas turi apimti teisę ir pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį bei sumokėti Galutinę kainą. Jeigu įgaliojimo Aukciono dalyvio atstovas nepateikia, tokiu atveju laikoma, kad Aukciono dalyvio atstovas yra tikrasis Aukciono dalyvis (Pirkėjas) ir laimėjus Aukcioną šis įgyja pareigą atsiskaityti už Aukciono objektą ir priimti jį nuosavybėn.

5.7. Pirkėjas privalo iš Aukciono organizatoriaus atsiimti Meno kūrinį ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo momento jei su Pardavėju nesusitariama kita meno kūrinio atsiėmimo data. Jei Pirkėjas neatsiima Meno kūrinio per nurodytą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už Meno kūrinio saugojimą – 0,2 proc. Meno kūrinio Galutinės kainos už vieną parą.

5.8. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.4. punkte,  Aukciono organizatorius turi teisę, bet ne pareigą Meno kūrinį pasiūlyti pirkti asmeniui, Aukciono eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą, o šiam atsisakius kitam Aukciono dalyviui siūliusiam intervalu mažesnę kainą ir t.t.

5.9. Aukciono organizatorius, Aukciono laimėtojui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi teisę ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui sumokėti Pardavėjui priklausančias sumas.

Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

6.1. E-Aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione parduotų Meno kūrinių perleidimo Pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.